Analüüsid ja ekspertiisid

Pealiskaudne analüüs on tihtipeale täke, millest kasvab välja suur mõra.

Teeme koostööd

Võta meiega ühendust ja tutvusta meile oma visiooni ja eesmärke või räägi meile probleemist millega silmitsi seisad.
  • Toomas Liiv | Tegevjuht
  • +372 565 3373
  • corson@corson.ee

Ehitusega kaasnevad analüüsid ja konsultatsioonid.

Kuluefektiivsus ja optimaalsus on märksõnad, mis peaksid iseloomustama hoonete, sadamate ja muude rajatiste projekteerimist. Edu võti on kvaliteetne alusinfo ehk erinevad alusuuringud ja analüüsid.

Tihtipeale jääb vajaka lainetuse, veetasemete ja muude rannaprotsesside analüüs. Põhjuseks on projekteerija liigne enesekindlus ning olulisi näitajaid püütakse paika panna varasemate kogemuste baasil, mis on sobilik siis kui koostada esialgset hinnangut tööde maksumusele kuid kindlasti ei ole enam aktsepteeritav muude arvutuste juures.

Kogemused on näidanud, et põhjalikesse uuringutesse investeeritud raha tasub ennast ära lühendades märgatavalt kogu ehitusprotsessi ja vähendades hilisemate hoolduskulude maksumust.

Põhjalikult teostatud lainekliima ja rannikuprotsesside analüüs tagab võimalikult tugeva, optimaalse ja kuluefektiivse sadama või muu rannikuehitise, kus tellija saab maandada võimalikult palju riske. Samamoodi aitavad põhjalikud analüüsid vältida pilli lõhki ajamist, nii on tulemus optimaalsem. 

Kogemus on näidanud, et põhjalikesse uuringutesse investeeritud raha tõestab ennast vähendades märgatavalt kogu muu ehitusprotsessi ja hilisemate hoolduskulude maksumust.

Milliseid analüüse me pakume?

Matemaatiline modelleerimine

Matemaatilise modelleerimise käigus saab piirkonnale iseloomulike muutujatega mängida läbi erinevaid situatsioone. See annab sisendi tingimustele, millele projekt ja tulevane rajatis vastama peavad. 

Keskkonna mõjude hinnangud

Keskkonna mõjude hindamine on osa normaalsest tänapäevasest ehitise planeerimise protsessist. Meilt saab hinnangu ehitise mõjule ümbritsevale keskkonnale kui ka võimalikud leevendusmeetmed keskkonnamõju minimiseerimiseks.

Hüdrodünaamika alased hinnangud

Aitame tellijal leida lahenduse erinevatele hüdrodünaamika alastele probleemidele, mis võivad esile kerkida projekteerimise, ehituse või ekspluatatsiooni käigus

Ekspertiisid

Pärast ehitusprojekti valmimist on seadusest tulenevalt vajalik, et hoonete projektidele, milles võib samaaegselt viibida enam kui 50 inimest, teostatakse projekti ekspertiis. Teostame ehitusprojektide ekspertiise vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“

Kui ehitamise või ekspluatatsiooni käigus toimub avarii, siis on vajalik teostada ekspertiis, mis uurib välja avarii tekkepõhjused ja pakub välja lahenduse, mis välistab avarii kordumise pärast rekonstrueerimistööde lõppu. Pakume avarii järgset ekspertiisiteenust ja rekonstrueerimislahendusi.

Konsultatsioon

Oleme projekteerimise ja ehituse korral tellijale nõustavaks partneriks, kes oskab anda vastused esile kerkivatele küsimustele, leida lahendusi erinevatele probleemidele ja panna oma kompetents maksma, näiteks vaidlustes alltöövõtjate või muude osapooltega. Konsultandina on meie töö aidata tellijal jõuda parima tulemuseni ja kaitsta tema huve.